Wednesday, 29 June 2016

if you are a shopaholic? Czy jesteś zakupoholiczką?if you are a shopaholic? Czy jesteś zakupoholiczką?
          Last watching the movie "Confessions of a Shopaholic", I found that each of us at least once a week, a month, a day buys new clothes and accessories. But who does not love new things, after all need to somehow look like.

When buying do not focus on one thing: whether what you are buying is I need !!!!!

Well, what we women have a problem with that, although I read an article that men also fall into the vortex purchases.


          Ostatnio oglądając film  „Wyznania zakupoholiczki „ stwierdziłam , że każda z nas choć raz w tygodniu, miesiącu ,  dziennie kupuje nowe ubrania i akcesoria. Ale kto nie kocha nowe rzeczy, przecież trzeba jakoś wyglądać. 

Kupując nie skupiamy się na jednej rzeczy : czy to co kupuje jest mi potrzebne !!!!!No właśnie my kobiety mamy z tym problem , chociaż czytałam pewien artykuł , że mężczyźni też popadają wir zakupów.

How often do you go shopping?

I created for you lite which will help you control how often do you buy things.

Jak często robisz zakupy?


Stworzyłam dla ciebie lite która ułatwi ci kontrole jak często kupujesz rzeczy.

The list is free

Lista jest darmowa


It is a plan for the whole week. The dotted space write what the specific day you bought

Jest to plan na cały tydzień . W kropkowane miejsca napisz co w konkretny dzień kupiłaś

Be which is the month and week.


Napisz jaki to miesiąc i tydzień .


2

Just as do the second list is that instead write things if expelled. At the end make the bill how much you spend in a week.


Tak samo zrób na drugiej liście tylko, że zamiast rzeczy napisz ile musiałaś zapłacić. Na koniec zrób rachunek ile wydajesz w ciągu tygodnia.   3

Overview cabinet

Be on the list if you have a pair of shoes, bags, etc. kopertówek. And then think well or poróść eg .: friend would do you inventory your wardrobe (think about things that will be useful to you if you really want them to be), if it that some of the clothes and accessories in general are those items that give to someone or sell at a lower price.

Przegląd szafy


Napisz na liście ile masz par butów, torebek , kopertówek itp. a następnie zastanów się dobrze lub poróść np.: przyjaciółkę by zrobiła z tobą inwentaryzacje twojej garderoby ( zastanów sie które rzeczy ci się przydadzą, czy na pewno chcesz je mieć ), jeśli okaże się , że niektóre ubrania i akcesoria w ogóle są ci niepotrzebne oddaj komuś lub sprzedaj po niższej cenie.  
   
The list is in English and Polish

Lista jest po Angielsku i po Polsku

shopaholic, fashion, sale
4

       You finished inventory wardrobe next step is a shopping list.

Walking to the store does not wonder if what we like is a long, useful, and it can only impulse: It must be!

        Skończyłaś inwentaryzacje garderoby następnym krokiem jest lista zakupów.


Chodząc do sklepu nie zastanawiamy się czy to co nam się podoba jest długotrwałe, przydatne , a może to tylko impuls: muszą to mieć! 

The list of who switch can help you to choose sensible buy. From Monday to Sunday (all week), write what you want to buy (choose those things that you do not !!!), where a circle with a dollar sign amount, write how much you want to spend (specify real budget), and do so every day. Remember to keep the list going to the shops do not choose things out of the list !!!


Listę którą przestawiam, może ułatwi ci  wybór sensownego kupowania. Od poniedziałku do niedzieli ( cały tydzień) napisz co chcesz kupić ( wybierz te rzeczy których nie masz!!!) , tam gdzie jest koło z znakiem dolara napisz kwotę ile chcesz przeznaczyć ( określ realny budżet) i tak rób codziennie. Pamiętaj trzymaj się listy, wchodząc do sklepy nie wybieraj rzeczy z poza listę !!! 


shopaholic, fashion, sale   Remember trapped promotion and sales. Sam sometimes I was the victim sale, saying two things quite a bargain for the price of one !! but guilty of the time I said: These are two things that I bought are unnecessary and clutter in my closet. It is the same with you.

  PROMOTION, SALE is a special marketing ploy, consciously impact on consumers (ie, us) who have to reach for certain type of product the company to become for them a free ADVERTISING !! eg .: buying a bag from Chanel and you stick it on Instagram everyone to see that you have it but do not realize one thing, doing the brand a free advertising because the more people means image #chanel you think, brand is on top and I have to have but one thing with this company this is the free advertising.

   Pamiętaj o pułapce promocji i wyprzedaży. Sama czasami byłam ofiara wyprzedaży, mówiąc : niezła okazja dwie rzeczy w cenie jednej !! ale po winnym czasie stwierdziłam : te dwie rzeczy które kupiłam są mi niepotrzebne i zagracają miejsce w mojej szafie. Tak samo jest z wami.


  PROMOCJA, WYPRZADAŻ jest specjalnym chwytem marketingowym, świadomie oddziaływanie na konsumentów ( czyli my), którzy mają sięgnąć po pewny rodzaj produktu danej firmy , by stać się dla nich darmową REKLAMĄ!! np.: kupujesz torebkę od Chanel i wrzucasz to na Instagram by każdy widział,  że ją masz,  ale nie uświadamiasz sobie jednej rzeczy , robisz tej marce darmowa reklamę bo czym więcej ludzi  oznacza zdjęcie #chanel to myślisz : marka jest na topie i musze mieć choć jedna rzecz z tej firmy na tym polega ta darmowa reklama.   

I wish you success in the fight against shopping frenzy, I believe that each of us is in a small way shopaholic.


Życzę powodzenie w walce z szałem zakupów, uważam , że każda z nas jest w małym stopniu zakupoholiczką.  
No comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.