Thursday, 17 August 2017

Loft - inspiration for the interior. Loft – inspiracje na wnętrza

Znalezione obrazy dla zapytania loft
HomeDSGN             Loft - inspiration for the interior
            Loft – inspiracje na wnętrza 
My first post about interiors !!!!
Mój pierwszy wpis o wnętrzach !!!!


Znalezione obrazy dla zapytania loft


Loft


Still in Poland still underestimated, but in the West very expensive and desirable.

Loft- one, in other words, attic, attic.

The name owes its location and style. True Loft is located in former factories, warehouses, attic with open space.

Loft

Wciąż w Polsce jeszcze niedoceniane, ale na zachodzie bardzo drogie i pożądane.

Loft- jednym, słowem oznacza poddasze, strych.

Nazwa zawdzięcza swoim położeniem i stylu. Prawdziwy Loft znajduje się w dawnych fabrykach , magazynach, strychach z otwarta przestrzenią.

Znalezione obrazy dla zapytania Loft nowy jork

History Loft

Historia Loft


Loft fashion inspired us until the 70s of the 20th century, where the attic and factories were inhabited by artists, painters and middle class people. They were distinguished by the large windows and the size.


Moda na loft zainspirowała nas do lat 70 XX wieku , gdzie poddasza i fabryki zamieszkiwali artyści, malarze i ludność średniej klasy. Wyróżniały się dużymi oknami i metrażem.
Loft z języka angielskiego poddasze, strych- inaczej mieszkanie , które znajduje się w dawnych fabrykach , magazynach, strychach z otwarta przestrzenią.

Podobny obraz


Loft style

Loft apartments stand out from the harsh interior: bare bricks, metal, frame, glass, aluminum, plastics, equipment resembles a factory. Concrete, cables, raw floor, pipes, wood, steel, installation and any colors. And cost effective interior design.
styl loft

mieszkania loft wyróżniają się z surowym wnętrzem: gołe cegły ,metal , stelaż,  szkło, aluminium,  tworzywa sztuczne, wyposażenie przypomina fabrykę . Beton ,kable, surowa podłoga, rur, drewno, stal,  instalacja i żadnych kolorów,. oraz oszczędny wystrój wnetrz.

Znalezione obrazy dla zapytania Loft w [polsce

Znalezione obrazy dla zapytania loft


         Hard and Loft

We distinguish two types of Loft apartments, which differ in their location and decor.

       hard i soft

wyróżniamy dwa rodzaje mieszkań Loft, które różnią się od siebie położeniem i wystrojem.


Hard loft

This is an apartment that is already located in a historic building or a factory. Hard loft- must be housing after existing but not functioning old warehouses, factories, granaries, steelworks, etc.
Characteristics - large windows, high ceiling, raw interior eg; Glass, concrete, brick, wood and factory lighting.

hard loft

to mieszkanie  które już znajduje się na zabytkowej kamienicy lub nie istniejącej fabryce. hard loft- musi być mieszkaniem po istniejących ale niefunkcjonujących  starych magazynach, fabrykach, spichlerzach, hutach itp.
charakterystyka – duże okna , wysoki sufit, surowe wnętrze np ; szkło , beton, cegła , drewno i fabrycznym oświetleniem .

 Soft loft

This is an apartment that was specially built to create the atmosphere of the original hard loft. We build from the stands and the sea to "refresh" - that is, to stay in style referring to the industrial style or to renew them and add contemporary verses. Colors - white, modern furnishings.

soft loft

to mieszkanie  które specjalnie zostało zbudowane by powstał klimat oryginalnego hard loft. Budujemy od postaw i morzem je „odświeżyć”- to znaczy pozostać takim w stylu nawiązują do stylu przemysłowego lub je odnowić i dodać współczesna wersie. Kolory – biel , nowoczesne wyposarzenie wnętrz.  
Znalezione obrazy dla zapytania soft loft
HomeAdore    SOFT LOFT
Znalezione obrazy dla zapytania soft loft brooklyn

In Poland, the most popular cities that Loft offers are Warsaw, Kolobrzeg, Poznań and Łódź. Because they offer Hard loft. There are no abandoned warehouses, factories and military barracks.

W Polce najbardziej popularne miasta , które oferują Loft to Warszawa, Kołobrzeg, Poznań i Łódź. Ponieważ oferują  Hard loft. Nie brak tam opuszczonych magazynów, fabryk i koszar wojskowych. 

And soft loft, more luxurious and modern, which have been specially built. But unfortunately expensive from 11 000 to 16 500 PLN / m2

Oraz soft loft ,bardziej luksusowe i nowoczesne , które specjalnie zostały wybudowane. Ale niestety drogie od 11 000 do 16 500 zł/m2


Warszawa 
Inwestycja Woronicza Qbik w Warszawie
http://www.www.woroniczaqbik.pl/
Łódź 
Dwupoziomowy loft w Łodzi za 621 900 zł
http://www.uscheiblera.pl/


Often, hard / soft Loft apartments can be found in the most crowded city of New York. Especially in the neighborhoods of Manhattan - in skyscrapers and Brooklyn - remnants of old factories. Well Paris and London too may boast hard / soft Loft in the end is the world capitals.

Często mieszkania w stylu hard/soft Loft można spotkać najbardziej zatłoczonym mięcie w Nowym Yorku. Szczególnie w dzielnicach Manhattanu – w wieżowcach  i  Brooklyn- pozostałości po starych fabrykach. Oraz Paryż  i Londyn też mogą się pochwalić hard/soft Loft w końcu to światowe stolice. 

New York
Znalezione obrazy dla zapytania Loft in manhattan

Znalezione obrazy dla zapytania hard / soft Loft in new york

Znalezione obrazy dla zapytania Micro-loft na Manhattanie
↑soft Loft apartmentsParis
Znalezione obrazy dla zapytania hard / soft Loft in paris

Znalezione obrazy dla zapytania hard / soft Loft in paris

London

modern loft (11)

Podobny obraz


Znalezione obrazy dla zapytania  Loft in London
No comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.