Wednesday, 23 August 2017

Wedding - wedding planning Ślub – zaplanowanie ślubu

Wedding - wedding planning a year, two years earlier

Preparing for the wedding is a very big project especially when we have a lot of time spent a year, two years up to the wedding date.

Ślub – zaplanowanie ślubu rok ,dwa lata wcześniej


Przygotowanie do ślubu to bardzo duży projekt zwłaszcza kiedy mamy do dyspozycji dużo czasu rok , dwa lata do daty ślubu. 


Wedding-12 months to complete.

        Ślub -12 miesięcy do realizacji.- The first meeting must be familiar with the families of the bride and groom. Such a meeting usually sets a budget


- spotkanie- na pierwszym miejscu musi być zapoznanie się z rodzinami za równo panny młodej i pana młodego. Na takim spotkaniu zazwyczaj ustala się budżet   


Podobny obraz

- Budget - An important part of any wedding planning, determine how much you can afford to spend on a wedding divide it with spending with the groom's parents. Your honor divided into categories:

* Wedding dress and accessories such as; Shoes, makeup, hairdresser, bridesmaid dresses, bouquet.

* Number of guests - determine who you can invite from your side and who will be coming.

- budżet – ważna cześć każdego planowania ślubu, ustal ile jesteś w stanie przeznaczyć na ślub podziel je z wydatkami z rodzicami pana młodego. Swoja cześć podziel na kategorie :

* suknia ślubna i dodatki takie jak ; buty, makijaż ,fryzjer , sukienki druhen, wiązanka.


* liczba gości – ustal , kogo możesz zaprosić z twojej strony i kto na pewno się zjawi. 

Shared budget:
Wspólny budżet:

At this point in the budget should be considered the other side.

* Place - where to be held, hall, church.

* Directions - for those guests who do not choose or do not have a car, hire a coach.

* Hotel - for guests (if the wedding is held in another city over 300 km or in another country) and for you.

* DRUMS - what would it be for a wedding without a wedding ring.

  * Catering

W tym punkcie ustalenia budżetu należy uwzględnić druga stronę.

* miejsce – gdzie ma się odbyć, sala, kościół.

* dojazd- dla tych gości , którzy nie wybierają samochodem lub go nie posiadają, wynajem autokaru.

* hotel – dla gości ( jeśli ślub odbywa się w innym mieście powyżej 300 km  lub w innym kraju) i dla was. 

* OBRĄCZKI -  co to by był za ślub bez obrączek.


 * Catering 

*Music, entertainment - rental DJ (price per night 1000-3000 $), wedding orchestra - just like a DJ, but it is quite cheaper or a connoisseur (price per night is 2000$ and higher)

* Wedding cake

* Liquors - alcohol

* Honeymoon - honeymoon trip

* Photographer to add a separate photo and film

* muzyka, rozrywka- wynajem DJ( cena za noc 2000-3000 zl)  , orkiestrę weselną– podobnie jak DJ, ale jest dość tańsza  lub   Konferansjer ( cena za noc to 1000zł i wyżej)

* tort weselny

* trunki – alkohol

* miesiąc miodowy- podróż poślubna

* fotograf-dolicz do tego osobno zdjęcia jak i film   


- the place of the wedding and the wedding - at this point determine whether it is to be a wedding or a church (church, city) only civil (in the registry or in the city)


- miejsce ślubu i wesela- w tym punkcie ustal jaki ma to być ślub czy kościelny ( kościół, miasto) tylko cywilny ( w urzędzie stanu cywilnego czy w grodzie)Podobny obraz
destiut.com


Price Cena

The wedding in the church - it is always determined WHAT THE BADGE, but it is known that priests will take pennies even 50 zł and priests who I define them as calculators plots every detail. For an organist who will take 200-300 $ + person who will sing us "Ave Maria" will take 250 $ + a violinist 250 $ + decor of the church. Total from 500 $ - 1000$.


ślub w kościelny- zawsze jest określany CO ŁASKA ale wiadomo są księża co wezmą grosze nawet 50 zł i księża tacy , którzy określam ich jako kalkulatory wykreśla każdy szczegół. Za organistę, który weźmie 200-300 zł + osobę  która nam zaśpiewa „Ave Maria” weźmie 250 zł + jakaś skrzypaczka 250 zł+ wystrój kościoła. Ogółem płaci się od 500 zł – 1000zł  .

Podobny obraz
pinterest.com


The civil wedding - in the office is cheap 100zł, but hiring an official for an open-air wedding is expensive up to 1000zł unless you have a clerk's friend you can count as free J Wedding in the European Union or in the consulate or other office is up to 500 EURO. In the case of countries outside of the union price depending on the country. In the US, the fee for authenticating a document is $ 32.00.
  
In Polish offices the waiting time for a wedding is one month, in the church depending on the priest and the rented room you have to wait even a year.

cywilny ślub- w urzędzie jest tani  kosztuje  100zł, ale wynajęcie urzędnika na ślub w plenerze jest drogi nawet do 1000zł chyba ,ze masz znajomego urzędnika możesz policzyć jako gratis J Ślub w krajach Unii Europejskiej czy w konsulacie lub innym urzędzie wynosi nawet 500 EURO . w przypadku krajach z poza unii cena w zależności od kraju. W USA Opłata za uwierzytelnienie dokumentu to 32,00 USD.


W urzędach Polskich termin oczekiwania na ślub to jeden miesiąc, w kościele w zależności od księdza i wynajętej sali trzeba czekać nawet rok.

Znalezione obrazy dla zapytania slub w plenerze Hotel Centuria Wellness & SPA
invitable wedding in the outdoors- after the Office involves additional cost: decorations, chairs, flowers. Popular outdoor weddings in the gardens at  where the wedding will take place.

-cywilny ślub w plenerze- po za Urzędem wiąże się z dodatkowym kosztem :dekoracje, krzesła, kwiaty. Popularne są śluby w plenerze w ogrodach  w którym odbędzie się wesele.Price

The rent of the tent is 635 $, the chair about 7 $ (the cheapest) + cover = 12-18 $ per piece, floor - carpet 13 per meter, hard material 20-25 $ per meter. The talker is the cost of 100-200zł, the carpet - preferably red or white 20per meter.

Flowers-decorations in florists on order have to wait and pre-order. Setting flowers in most florists do not offer you to do it yourself.

The price for a composition in a florist in my opinion, they are expensive and you have to spend even 100-150 $ (depending on flowers) for one composite.

The order of the florist, which will take care of all costs 1-2,500. Buy for florists + price for flowers = a few hundred $
Music - hiring a violinist, harpist or quartet is 0d 500$ to 1000$

In total, for an outdoor wedding, not to mention a wedding, you have to spend at least 2-4 thousand. $Cena  

Wynajęcie namiotu to koszt  635 zł, krzesła ok 7 zl( najtańsze)  + pokrowiec = 12 -18 zl za sztukę, podłoga - dywan  13 zł za metr, z twardego materiału 20-25 zł za metr. Mównica to wydatek 100-200zł , dywan – najlepiej czerwony lub biały 20zł za metr .

Kwiaty-dekoracja w kwiaciarni na zamówienie trzeba czekać i wcześniej zamawiać. Ustawienie kwiatów w większości kwiaciarnie nie oferują trzeba to zrobić samemu.

Cena za kompozycie w kwiaciarni moim zdaniem, są drogie i trzeba wydać nawet 100-150 zł ( w zależności od kwiatów) za jedna kompozycie.

Zamówienie florystki, która wszystkim się zajmie to koszt 1-2,5 tys. Zł za prace florystki + cena za kwiaty = kilka set zł   
Muzyka- wynajęcie skrzypaczki, Harfistki  czy Kwartetu to koszt 0d 500zl do 1000zł

Ogółem za ślub w plenerze nie mówiąc o weselu trzeba wydać przynajmniej 2-4 tys.  zł


- photographer - to book the wedding and wedding photographer you have to do it a few months ahead of time and even a year. There are a lot of professional photographers and starters on the market.


- fotograf – aby zarezerwować fotografa na ślub i wesele trzeba to zrobić kilka miesięcy przed terminem a nawet rok. Na rynku jest mnóstwo fotografów-zawodowców i tych poczatkujących.   A professional photographer is expensive and sets a separate rate for wedding and separate weddings. Usually it is at the wedding until 01:00 after the mall. Most photographers agree to go abroad for a wedding only, with a rate of 2 X cod than in the country.


Fotograf-zawodowca jest drogi i osobno ustala stawkę za sesje po ślubie a osobną weselu. Zazwyczaj jest na weselu do godziny 01:00 po oczepinach. Większość fotografów zgadza się na wyjazd na ślub za granica tylko , ze stawka jest 2 X dorsza niż w kraju. 


Price

A session of flexion in the outdoors on a shabby day or at a cost of 1-1600 $

Photos before the wedding, preparation, blessing, etc. is the cost of 500 $

Photos in the church and at the wedding until 01:00 + DVD / CD with the film costs up to 2000 $

Rental of photobooks for 4-5 hours you have to pay from 400-1000$


Session abroad, wedding after Poland is the cost of 2,500-4500 $ (cost depending on where and how many days)


fotobudki na 4-5 godzin trzeba zapłacić od 400-1000zł 

Sesja za granica, wesele po za Polska to koszt 2,500- 4500 zł ( koszt w zależności gdzie i na ile dni)

Zdjęcia przed ślubem, przygotowania, błogosławieństwo itp.  to koszt  500 zl


Zdjęcia w kościele i na weselu do godziny  01:00 + płyta DVD/CD z filmem to koszt nawet 2000 zl


Initially - freshly on the market will appreciate every order

Poczatkujący- świeżo na rynku będzie cenił każde zlecenie


A flexion session in the open on a poor day or at a cost of 500-1000 $

Photos before the wedding, preparation, blessing, etc. is the cost of 200-500 $

  Photos in the church and at the wedding until 01:00 + DVD / CD with the film costs up to 1200 $

Rental photobots usually do not offer.


Session abroad, wedding after Poland is the cost of 2,500 PLN (cost depending on where and how many days)

Sesja zgięciowa w plenerze w dni slabu lub po  to koszt  500-1000 zl

Zdjęcia przed ślubem, przygotowania, błogosławieństwo itp.  to koszt  200-500 zl

Zdjęcia w kościele i na weselu do godziny  01:00 + płyta DVD/CD z filmem to koszt nawet 1200 zl

Wynajem  fotobudki zazwyczaj nie oferują.

Sesja za granica, wesele po za Polska to koszt 2,500 zł ( koszt w zależności gdzie i na ile dni)

SUMMARY

In total, for the photographer we stain roughly from 1,500 to 2,500 $

Most couples opt out of additional service like professional outdoor photos and wedding photo albums.

Very popular is a photobook which in 4-5 hours offers from 400-600 photos

PODSUMOWANIE

Ogółem za fotografa plamimy mniej więcej od 1,500 do 2,500 zł

Większość par rezygnuje z dodatkowej usługi jak profesjonalne zdjęcia w plenerze i albumu ze zdjęciami wesela.

Bardzo popularna jest fotobudka która za 4-5 godzin oferuje od 400-600 zdjęć

Znalezione obrazy dla zapytania Wedding hall
- The room - the place where the wedding or party will be held awakens many quarrels, because both sides will usually prefer their verse and the cheapest. But for the room even this dream must be booked up even a year earlier.

- Sala – miejsce gdzie odbędzie się wesele lub przyjęcie budzi wiele nie porozumień,  kłótnie bo obie strony zazwyczaj wola swoją wersie i najtaniej. Ale za salę nawet ta wymarzona trzeba zarezerwować nawet rok wcześniej.


When selecting rooms include:

* From the church
* The hotel offers several rooms
* parking
* Number of seats in the hall - average room offers from 150 to 250 people in this number put the orchestra and the photographer.
* Dance floor + orchestra place
* Children's corner, eg garden
* Rural table - very popular
* Décor - usually the rooms have their decor and are reluctant to change the type of additional balloons or flowers.
* Kitchens or canteens for cakes, cakes and alcoholic beverages
* Corrections - do they offer free time on the second day
* Table setting - round or oval in a row

Wybierając sale uwzględnij:

* dojazd od kościoła   
*Hotel –czy oferują kilka pokoi
* parking
* liczba miejsc na Sali – przeciętna sala oferuje od 150 osób do 250 osób w tej liczbie umieść orkiestrę i fotografa.
* parkiet do tańczenia + miejsce do orkiestry
* kącik dla dzieci  np. ogród
* stół wiejski – bardzo popularny
* wystrój wnętrz- zazwyczaj sale maja swój wystrój i niechętnie idą na zmianę typu dodatkowych balonów czy kwiatów.
* kuchnie lub schowek na ciasto, Tort i napoje alkoholowe  
* poprawiny – czy oferują wolnym terminem na drugi dzień
* ustawienie stolików- okrągłe lub na ósemkę w rzędzie 

Price

When booking the room we pay a deposit of 500zł. Remember!! Advance payment should be taken into account when paying the full amount for the wedding.

We pay about 100- 170 zl for a plate (per person), but you can negotiate for the amount of 50% children - discount from the original amount. BUT the price for the plate I have given is average. Actually the owners of the salons take into account the price of the MENU separately for the danish and separately for cakes, fruits, drinks + NUMBER OF CHILDREN ALWAYS DOING TO GET THEIR + PLACE OF ACCESS AND RIGHT NOW !!! So called "wallet contents".

If we have a wedding for 100 people and pay for a plate 170 zl including 20 children 170x100 = 1700-50% = 1445zł

TOTAL for the rooms we pay on average, depending on the number of guests and the size of the room 4- 10 thousand. Zl


Cena

Przy rezerwacji sali płacimy zaliczkę ok 500zł. Pamiętaj!! zaliczka powinna być uwzględniana  przy płaceniu całej sumy za wesele.   

Płacimy ok 100- 170  zl za talerzyk ( na jedna osobę), ale możesz negocjować za kwotę dla dzieci 50%- zniżki od kwoty pierwotnej. ALE cenę za talerz  która podałam jest przeciętna. Tak naprawdę właściciele sal  uwzględniają cenę za MENU osobno dla dani i osobno dla ciast, owoce, napoje + LICZBA DZIECI zawsze robią tak by im się zwróciło + MIEJSCE dojazd i prestiż !!!!+ZAMOŻNOŚĆ cena nie jest stała i zazwyczaj ustalają ja patrząc na tak zwane   „zawartość portfela”.

Jeśli mamy wesele na 100 osób i płacimy za talerzyk 170 zl w tym 20 to dzieci  170x100=1700-50%=1445zł 

OGOLEM za sale przeciętnie płacimy w zależności od liczby gości i wielkości Sali 4- 10 tys. zl 

If you plan settings on the round tables or separately then we have to provide a list of people who who at one table has a seat. Let us remember close to the newlyweds should be parents and immediate family . Denmark and various decorations should be the same , that no one is offended

Jeśli planujemy ustawienia na okrągłych stolikach lub osobno wtedy musimy podać listę osób, kto z kim przy jednym stoliku ma usiądź. Pamiętajmy blisko nowożeńców powinni być rodzice i najbliższa rodzina. Dania i różne dekoracje powinny być takie same, by nikt się nie obraził

Podobny obraz
_ Car-Bridal-coach for guests.

Hire a honeymoon + scenery is a cost:

The historic Citroen C4G car from 1932, etc. is a cost of 4 hours 1000 zł

* White limousine with chauffeur from 600-1200 for 4 hours
* PRL-ski vintage cucumber from 70-80 is the price to be negotiated individually (I do not know why but do not give prices in most of the offers of this type of cars)
* Or ordinary Mercedes,, Jaguar, Volkswagen offer for the whole day 600 $ + additional chauffeur.
* Porsche, lexus, Lamborghin from 1000$ higher in a few hours.
* Coach for guests from 600 to 1500 $ depending on the route

_ Samochód nowożeńców- autokar dla gości. 

Wynajem samochodu dla nowożeńców + dekoracje to koszt:

*Zabytkowy samochód typu  Citroen C4G z roku 1932  itp. to koszt na 4 godziny 1000 zł
* Biała limuzyna z szoferem od 600-1200 zł za 4 godziny
*PRL-ski ogórek zabytkowy z lat 70-80 to   Cena do uzgodnienia indywidualnego( nie wiem dlaczego ale nie podają ceny w większości ofert tego typu samochodów)
* lub zwykły Mercedes, , Jaguar , Volkswagen oferują na cały dzień 600 zł + dodatkowo szofer.
* porsche , lexus, Lamborghin od 1000zl wyż za kilka godzin.
* autokar dla gości od 600 do 1500 zl w zależności od trasy   

Number of guests . Determine how many people are able to come and how many people can fit in the Hall ordered that no unpleasant surprises and lack of space no one is offended .


Liczba gości . Ustal ile osób jest wstanie przyjechać oraz ile osób może się zmieścić w zamówionej Sali by bez przykrych niespodzianek i brak wolnego miejsca nikogo nie uraziło.
-Wedding dress of the bride the most important element of the evening , because this time the bride , and she must be the center of attention . Color of the dress , I think that everyone should choose one that best feel , but under the condition that bridesmaid / e its appearance does not interfere with visitors' attention from the bride.

 -Sukienka ślubna panny młodej najważniejszy element wieczoru, ponieważ to czas panny młodej i ona musi być w centrum uwagi. Kolor sukienki uważam , ze każdy powinien wybrać taki jaki najlepiej się czuje, ale pod warunkiem , ze druhna/e swoim wyglądem nie zakłóca uwagę gości od panny młodej .


* Gown loan - depending on the region, the city and the municipality, the price of the wedding dress varies from 700$to 1500 $, but most of such salons count additional services for possible patches and damage after the wedding, such as stains, tears.


*Suknia wypożyczona- w zależności od rejonu ,miasta i gminy cena za wypożyczenie sukni ślubnej jest różna i waha się od 700zł - 1500 zł, ale większość takich salonów liczy dodatkowe usługi za ewentualne poprawki i uszkodzenia po weselu np. plamy, podarcia.

* Gowns are tailor-made, with dressmaker's in costume, and in the living room of cod. In my opinion tailoring makes it possible for us to create our own wedding dress with the best dressmaker, remember the dressmaker will sew you all (almost) what you draw. Must be checked and really good.
The tailor - will take about 1800 $

Wedding dress salon - often has more choice from catalogs and exchanges every season in any season. Price for dresses: they range from 2 to 7,500 thousand $.

*Suknia szyta na miarę- od postaw , u krawcowej jest tania, a w salonie dorsza. Moim zdaniem szycie na miarę  pozwala nam stworzyć własna wizie sukni ślubnej u najlepszej krawcowej , pamiętaj dobra krawcowa uszyje ci wszystko (prawie) co narysujesz. Musi być sprawdzona i naprawdę dobra.

Krawcowa- weźmie ok 1800 zł


Salon sukien ślubnych- często ma większy wybór z katalogów i wymienia kolekcie co sezon w niezależnie od pory roku. Cena za suknie: sięgają od 2- 7,500 tyc zł.   

* Dress from the designer - price is a little cod than in the salon dresses. They are very marsupial, beautiful. Sometimes you can ask the designer to create a unique unique for you. Price for dresses: 4,500-20$. On order you have to wait for a year because all details are hand sewn. The leading designers of wedding dresses are HERE

*Suknia od projektanta – cenowo jest trochę dorsza niż w Salonie sukien ślubnych. Są bardzo bagoto zdobione , piękne. Czasami możesz poprosić projektanta by stworzył dla ciebie  niepowtarzalny unikat. Cena za suknie: 4,500-20 tyc zł. Na zamówienie trzeba czekać nawet rok , ponieważ wszelkie detale są ręcznie szyte.   Do czołowych projektantów sukien ślubnych nalezą TUTAJ


In Poland: Sylwia Romaniuk, BIZUU, MOONS Varsovie, Angelika Jakubas, Agata Wojtkiewicz, Po Prostu (brand name), RINA COSSACK, Lidia Kalita, Eva Minge, La Mania, Paprocki & Brzozowski and others

W Polsce: Sylwia Romaniuk, BIZUU , MOONS Varsovie, Angelika Jakubas, Agata Wojtkiewicz, Po Prostu ( nazwa marki), RINA COSSACK, Lidia Kalita, Eva Minge, La Mania, Paprocki&Brzozowski i inni

*Wedding dresses from the network. HERE

*Suknie ślubne z sieciówek  TUTAJ


Znalezione obrazy dla zapytania wedding ringsSt. Lucia News Online


- Engagement rings - their price depends on:

* Gold and white gold
* stone
* initials
*weight

Most lounges offer a discount of up to 20% on wedding rings. When buying wedding rings, choose the cheapest winter, where the winter season is less popular wedding.


PRICE: from 600$-2,500 $


-     Obrączki – ich cena zależy od:
*złota-białe złoto
*kamienia
*inicjałów
*waga

Większość salonów oferuje rabat na obrączki  nawet do 20 %. Kupując obrączki jak najtaniej wybieraj zimę , gdzie sezon zimowy jest mniej popularny wesela.


CENA : od 600zl-2,500 tyc zł  


- The tortoise is upstairs and very richly decorated.

- Tort- moda jest na piętrowy i bardzo bogato zdobiony.
 via paperandlaceThe taste of the cake depends on you.

PRICE: for 1 kg it is from 60l-80$. But in total you have to count even 500$ 

Smak tortu zależy od was.


CENA: za 1 kg to od 60 zl-80zł. Ale ogółem trzeba liczyć nawet 500zł    
It is important for the invitation which will be held wedding ceremony and wedding acceptance and the date of the confirmation to come to the ceremony .


Ważne jest na zaproszeniu gdzie odbędzie się ceremonia ślubna i weselne przyjęcie oraz termin potwierdzenia przyjścia na uroczystość.  

PRICE: 1& -5$ per piece.

CENA: 1zl -5zł za sztukę. 

To determine the wedding menu , first to be sure about who, what she likes , what is expected and in which the passage of time served warm meals . My advice as a guest wedding ceremony if it starts at 17.00 and the wedding ends at 5.00 in the morning is best served meals every 2 hours


 By ustalić menu weselne, najpierw się upewnij mniej więcej kto, co lubi, czego oczekuje oraz w jakich upływie  czasu podawać ciepłe dania . Moja rada jako gościa weselnego jeśli ceremonia zaczyna się o 17.00 a wesele kończy się o 5.00 rano to dania najlepiej  podawać co 2 godziny.  Determine who and what is responsible for the bridesmaid at the wedding tasks , eg . To entertain guests during the dances . Help you time and stress because you can focus on the roles of hostess of the evening than turning back of the head with other matters .


Ustal , kto i jaka druhna jest odpowiedzialna za zadania podczas wesela np. zabawianie gości podczas tańców. Ułatwić ci czas i stres ponieważ możesz się skupić w role gospodyni wieczoru niż zawracaniem głowy innymi sprawami.

Znalezione obrazy dla zapytania dj wedding
GigSalad
-wedding dress. DJ or wedding band.
-Oprawa ceremonii ślubnej. DJ lub orkiestra

Such music must be booked a year before.

For the wedding - Quartet: string, opera singer, violin, a chestnut for performance 500-1230 $.

. DJ- is expensive and the price is 2,500-3,500 $, but depends on area and city in Warsaw DJ will even reach 6000 $ and Lublin and surroundings will take up to half even for 1800 $. The difference is wonderful.

Wedding orchestra - it should be cheaper than a DJ, but I met with the orchestra, I was afraid of 6 thousand gold for a night + plus 500 $ with blessing. In my opinion this is crazy and better to hire a DJ.


Price per night varies by area and city. In my Lubelszczyzna I pay in the range of 1500-1,500 thousand. $

Taka odprawę muzyczna trzeba rezerwować nawet rok wcześniej.

Na ślub- Kwartet: smyczkowy, śpiewaczka operowa, skrzypcowy ,Harfowy to kaszt za występ 500-1230 zł.

 DJ- jest drogi i cena wynosi 2,500-3,500 zł ale zależy od rejonu i miasta w Warszawie DJ weźmie nawet do 6000 tys. zł a w Lublinie i okolice weźmie o połowę mniej nawet zagra za 1800 zł . różnica jest baedzo wielka.  

 orkiestrę weselną – powinna być tańsza od DJ lecz spotkałam się z orkiestra , która bałam 6 tyć zł za noc + dodatkowo 500 zł przy błogosławieństwie. Moim zdaniem to szaleństwo i lepiej opłaca się zatrudnić DJ .


cena za noc jest rożna w zależności od rejonu i miasta. W mojej Lubelszczyźnie płaci się w granicach 1,500-4,500 tys. zł  
                                                                         ❤♀annabyworldwomanNo comments:

Post a Comment

Szablon stworzony z przez Blokotka. Wszelkie prawa zastrzeżone.